Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/models/item.php on line 763
poniedziałek, 08 luty 2016 07:24

Ogłoszenie o konkursie

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY Mirów
z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mirów w roku 2016


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Mirów nr XIV/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mirów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Wójt Gminy Mirów, zarządza, co następuje:
§ 1.
 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mirów w roku 2016.

§ 2.
1.Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie w:
a)    Biuletynie Informacji Publicznej,
b)    na stronie internetowej Urzędu Gminy Mirów,
c)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mirów.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Funduszy Strukturalnych.
§ 5.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Mirów
Artur Siwiorek

 

Więcej informacji na bip.mirow.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /0/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Czytany 117843 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 luty 2016 07:32